18 sierpnia  2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 16 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan robót na miesiąc następny.

Do głównych robót w miesiącu sprawozdawczym należało wykonanie wykopów - 83 tys. m3, nasypów - 48 tys. m3, głównej warstwy nasypu - 47 tys. m3, wymiana gruntu - 107 tys. m3, zdjęcie warstwy humusu -  9,5 tys. m3, a także układanie masy bitumicznej na odcinku próbnym na DL55 - łącznie z podbudową 3 km. Zaawansowanie robót drogowych w lipcu wyniosło 32 proc.

Jeśli chodzi o zaawansowanie robót na obiektach inżynierskich, to w lipcu wyniosły one 19 proc. I tak, dla robót przygotowawczych - 67 proc., fundamentów - 72 proc., podpór i konstrukcji oporowych - 12 proc., ustoju nośnego - 7,5 proc.,odwodnienia - 12,5 proc., izolacji - 17,5 proc.

Zaawansowanie robót branżowych z kolei to 23 proc.

Datę następnej Rady Budowy ustalono na 15 września.

Budimex informuje, że 18 sierpnia 2017 r. planuje wdrożyć czasową organizację ruchu na DK16 w okolicach Wójtowa. Polegać będzie ona na przełożeniu ruchu z odcinka DK16 na Drogę Lokalną 55 (km ok.23+400 - 26+040 projektowanej trasy). 

Przewidywany termin zakończenia prac i obowiązywania ww. zmiany to 30.06.2018 r.

Wykonawca informuje, że 31 lipca 2017 r. zamierza wprowadzić czasową organizację ruchu na drodze DP1374N w stronę Starego Olsztyna. Kierowcy od tego czasu nie mogą wjeżdżać od strony DW598 (droga od Jarot na Butryny). Mieszkańcy Starego Olsztyna mogą jeździć jedynie drogą od strony miejscowości Szczęsne. Planowany okres obowiązywania organizacji to 6 tygodni. Zamknięcie drogi związane jest z układaniem masy bitumicznej na tym odcinku.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktu obwodnicy Olsztyna organizuje kolejne spotkanie pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższych spotkań to 2 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 godz. 10:00 – 11:00.

17 lipca  2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 15 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan robót na miesiąc następny.

Do głównych robót w miesiącu sprawozdawczym należało wykonanie wykopów w ilości łącznej 112 tys. m3 i nasypów - 85 tys. m3 oraz wymiana gruntu - 152 tys. m3. Zaawansowanie robót drogowych wygląda następująco: roboty przygotowawcze - 55 proc, roboty ziemne ze wzmocnieniem gruntu - 40 proc, odwodnienia - 9 proc.

Zaawansowanie obiektów inżynierskich: roboty przygotowawcze - 55 proc, fundamenty - 27 proc, podpory i konstrukcje oporowe - 7 proc, ustroje nośne - 1 proc, łożyska - 6 proc, izolacje - 3,5 proc.

Termin następnej Rady Budowy wyznaczono na 18 sierpnia.

Informujemy, że 26 czerwca 2017 roku wykonawca planuje zmiany w organizacji ruchu na drodze DP 1374N. Polegać ona będzie na zamknięciu fragmentu między Starym Olsztynem a Szczęsnym. Dodajmy, że nieprzejezdny będzie jedynie fragment DP 1374N od Starego Olsztyna do skrzyżowania na Linowo, a samo skrzyżowanie będzie przejezdne. Mieszkańcy Linowa i miejscowości przyległych bez problemu będą mogli dojechać do msc. Szczęsne. Zamknięty będzie jedynie fragment DP-1374N przed Starym Olsztynem. Przewidywany czas utrudnienia to dwa tygodnie.

Informujemy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktu, organizować będzie spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami. Takie spotkania będą organizowane raz w miesiącu.

Termin i miejsce najbliższego spotkania to 28 czerwca 2017 r. godz. 10.00, sala konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89.

12 czerwca 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 14 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan robót na miesiąc następny.

Do głównych robót w miesiącu sprawozdawczym należało zdjęcie warstwy humusu w ilości 25 tys. m3, wykonanie wykopów w ilości łącznej 102 tys. m3 i nasypów - 106 tys. m3, wymiana gruntu - 97 tys. m3.

Roboty odbywały się także na obiektach: WD14 - zbrojenie, deskowanie, betonowanie ław podłożyskowych; WD16 - zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych i słupów podpór; WD17 - zbrojenie i betonowanie ław podłożyskowych, wykonanie izolacji fundamentów; DPP18 - wykonanie izolacji cienkiej fundamentów; WD19 - zbrojenie, deskowanie oraz wykonanie zasypki fundamentu; WS24A - zbrojenie podpór i fundamentów, szalowanie filarów i słupów, zbrojenie korpusu; WK25 - budowa toru objazdowego dla pociągów;  MS27 - wykonanie próbnych pali, wykopy pod beton wyrównawczy; PE35 - montaż prefabrykatów.

Na budowie w maju pracowało 486 osób oraz 399 sztuk sprzętu budowlanego.

17 maja 2017 roku odbyła się wizyta studyjna dziennikarzy na budowie obwodnicy Olsztyna. Wykonawca - Budimex mógł przedstawić zainteresowanym zakres robót, jakie odbyły się do tej pory (zaawansowanie prac na drugim odcinku sięga 14 procent). Zaznaczył także główne problemy: trudny, bagnisty teren, niespoiste grunty i ukształtowanie terenu okolic Olsztyna. To utrudnia znacznie roboty, ale jak podreślono podczas wizyty, niektóre prace, szczególnie na obiektach, wyprzedzają plan.

Dziennikarze mieli niepowtarzalną okazję zapytać też o szczegóły dotyczące m.in. technologii powstawania drogi - od podsypki aż do kładzenia masy bitumicznej.

Inwestycja związana z zadaniem 2 ma zakończyć się w październiku 2018 roku. Nieco później, bo w 2019 roku, zostanie uddany do użytku węzeł Pieczewo, na realizację którego podpisano aneks do umowy dopiero na początku tego roku.

8 maja 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 13 Rada Budowy. Podczas spotkania Wykonawca przedstawił zakres robót, które zrealizował w poprzednim miesiącu oraz plan pracy na miesiąc następny. Na budowie pracowało średnio 252 osoby wraz z kadrą inżynierską oraz 361 sztuk sprzętu budowlanego ciężkiego i lekkiego. W kwietniu roboty polegały głównie na zdejmowaniu humusu w ilości 71 tys. m sześc. w trasie głównej oraz pozostałych robotach ziemnych polegających na wymianie i wzmacnianiu gruntu w ilości 162 tys. m sześc. w trasie głównej i 252 tys. m sześc na droach dojazdowych i technologicznych.

Omówiono także inne bieżące sprawy dotyczące m.in. ochrony środowiska.

Ustalono termin następnej Rady Budowy na 12 czerwca.

Strony