Wykonawca informuje, że 4 maja 2017 roku nastąpi zmiana organizacji ruchu na DK16 - skrzyżowanie ul. Lubelskiej z drogą do Michelin w km ok. 23+400 projektowanej trasy. Jest to związane z prowadzeniem robót w podanej lokalizacji. Na skrzyżowaniu tym zostanie wdrożony wyjazd z budowy, co spowoduje wzmożenie ruchu sprzętu ciężkiego. Na czas najbardziej intensywnego ruchu pojazdów budowlanych zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem, a sygnalizacja świetlna czasowo wyłączana. 

Przewidywany termin zakończenia prac i utrudnień w ruchu to koniec roku 2017.

10 kwietnia 2017 roku odbyła się 12 Rada Budowy. W siedzibie Inżyniera Kontraktu spotkali się przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego oraz Nadzoru. Wykonawca przedstawił zakres robót, które wykonał w zeszłym miesiącu. Główne roboty opierały się robotach drogowych - zdejmowanie humusu, wykopy, wymiana gruntu i nasypy. Jeśli chodzi o roboty mostowe, to odbywały się na obiektach WD14 - obciążenia próbne pali testowych, wykonanie betonu podkładowego i zbrojenie fundamentów. WD17 - betonowanie fundamentów, zbrojenie i szalowanie słupów. WS24 A - wbijanie pali testowych i roboty ziemne. WD26 - wykopy pod fundamenty. MS27 - przygotowanie platform, wbijanie pali testowych.

Jeśli chodzi o zaangażowanie sprzętu i personelu, to na budowie w marcu pracowało łącznie 236 osób z udziałem 351 sztuk sprzętu budowlanego.

Datę kolejnej Rady Budowy ustalono na 8 maja.

Uwaga kierowcy!

Wykonawca informuje, że od 11 kwietnia na drodze DK53 w miejscowości Szczęsne (wyjazd z biura budowy Budimex) planuje wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu.

Od tego dnia miejsce to będzie traktowane jako wyjazd z budowy i będzie tam wprowadzone ręczne kierowanie ruchem. W związku z tym, w niektórych godzinach mogą pojawić się utrudnienia.

Wykonawca informuje jednocześnie, że przewidywany termin obowiązywania czasowej organizacji ruchu związanej z wyjazdem z budowy w tym miejscu to 21 miesięcy.

W związku z pojawiającymi się od kilku tygodni doniesieniami medialnymi i głosami ze strony społeczeństwa, jakoby budowa obwodnicy Olsztyna miała destrukcyjny wpływ na Łynę i sąsiadujące z nią tereny oświadczamy, że twierdzenia te opierają się na domysłach i spekulacjach. Zarzuty, że wykonawca obwodnicy Olsztyna realizuje prace budowlane w sposób niestaranny i zagrażający środowisku, a inwestor nie sprawuje nad procesem budowlanym dostatecznego nadzoru, są bezpodstawne. 

Spekulacje i zarzuty, o których mowa wyżej, wywołało jednostkowe zdarzenie – awaria przy budowie tymczasowej platformy roboczej na brzegu rzeki, mające miejsce kilka tygodni temu. Było to w nocy z dnia 15 na 16.02.2017 roku. Wystąpiło wtedy nagłe wypiętrzenie gruntu dna rzeki na odcinku około 40 m. Związane to było z budową tymczasowej platformy poza nurtem rzeki, mającej posłużyć do wykonania palowania, ław fundamentowych, filarów oraz przęseł. Efektem wtórnym wypiętrzenia gruntu było zaburzenie przepływu wody na powyższym odcinku. W celu udrożnienia koryta rzeki wykonawca bezzwłocznie przystąpił do usunięcia powstałej blokady ziemnej. Pełen przepływ wody został przywrócony rano 16 lutego 2017 roku. Czynności kontrolne oraz oględziny w terenie dokonane przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonane w dniach 17.02.2017 roku i 20.02.2017 roku wykazały, iż rzeka jest drożna. Nie zaobserwowano też wypiętrzenia dna rzeki, ani zawężenia jej koryta. Łyna została oczyszczona w miejscu zaburzenia przepływu wody.  Brzegi rzeki zostały zabezpieczone wałem ułożonym z worków z piaskiem na krawędzi platformy roboczej. Wykonano również ściankę szczelną zabezpieczającą koryto rzeki.

Po opisanych wyżej zdarzeniach stan rzeki wrócił do normy. Woda jest przejrzysta, nie stwierdzono żadnego wpływu robót kontraktowych na stan i poziom wody w rzece Łynie w miejscu prowadzenia robót i poniżej. Obserwowane wahania poziomu wody w rzece mogą być spowodowane warunkami atmosferycznymi albo funkcjonowaniem urządzeń hydrotechnicznych (np. zapór) wykorzystywanych przez inne podmioty korzystające z zasobów rzeki, takie jak stawy hodowlane czy elektrownie wodne.

Jako przykład zniszczenia rzeki, wielokrotnie przez media pokazywane jest zdjęcie mielizny wystającej ponad poziom wody, zlokalizowanej poniżej mostu w Bartągu. Obecnie to miejsce znajduje się pod wodą i jest to w zakolu rzeki rzecz naturalna. Rzeka odkłada niesiony przez siebie materiał po wewnętrznej stronie zakola i o ile rzeka sama nie zabierze tego materiału przy wysokim stanie wody, powinno się takie miejsca oczyszczać. Jest to zresztą systematycznie wykonywane. Rzeka jest co 4-5 lat odmulana przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Ostatnie odmulanie wg naszej wiedzy miało miejsce 4 lata temu.

Warto zauważyć, że zarówno powyżej jak i poniżej miejsca, w którym toczą się prace budowlane związane z obwodnicą swoją działalność gospodarczą prowadzi wiele podmiotów (w tym działalność budowlaną skutkującą przewężeniami rzeki i jej zamulaniem). Do rzeki  doprowadzonych jest wiele czynnych rur kanalizacyjnych, którymi spływają wody wraz z rozmaitym materiałem ziemnym. Na przykład w trakcie oględzin koryta rzeki w Bartągu zaobserwowaliśmy tuż poniżej mostu  wypływ z kanalizacji popłuczyn z czyszczonego na pobliskim placu budowy osiedla betonowozu. Na stan rzeki, jak się okazuje po publikacji Gazety Wyborczej z dnia 30 marca 2017 r., pt. „Poważny wyciek do rzeki Łyna. Mieszkańcy Olsztyna alarmują” http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,21565912,powazny-wyciek-do-rzeki-lyna-mieszkancy-olsztyna-alarmuja.html#BoxLokOlszLink) mogą też mieć wpływ zdarzenia i zjawiska nawet bardzo odległe od rzeki. W opisywanym przypadku na zmianę barwy wody w Łynie miała awaria sieci ciepłowniczej w odległych o 2 kilometry od rzeki Nagórkach.

Odnosząc się natomiast do zarzutów, że materiał wydobyty z wykopów jest magazynowany na łące w sąsiedztwie rzeki informujemy, że zgodnie z decyzją środowiskową wykonawca ma "...odkład gruntu lokalizować z dala od cieków i zbiorników wodnych, tak aby nie stanowił zanieczyszczenia terenu lub nie generował spływów do podmokłych obniżeń terenu lub w kierunku cieków i rzeki Łyny."  Miejsca magazynowania wydobytego gruntu są na placu budowy w ten właśnie sposób lokalizowane. Materiał nieprzydatny, pochodzący z wykopów jest składowany na terenie placu budowy i odwożony do utylizacji na wyrobisku w Kopalnia Łapka.

Natomiast materiał (ziemia i gleba) pochodzący z wykopu w obrębie budowy obiektu mostu MS-15, został przetworzony na podstawie decyzji – zezwolenia na przetwarzanie odpadów GŚ-I-6233.34.2016.HS i zgodnie z prawem sprzedany właścicielom prywatnej działki sąsiadującej z terenem budowy (jest to działka pomiędzy drogą powiatową nr 1372 a rzeką Łyna). Właścicielem działki jest firma OPBM Sp. z o.o.

W świetle powyższych faktów obarczanie wykonawcy i inwestora obwodnicy Olsztyna wyłączną odpowiedzialnością za stan rzeki Łyny i jej otoczenia jest nieuzasadnione. Miejmy nadzieję, że  wynika to z niedostatecznej staranności w rozpoznaniu sytuacji a nie ze świadomej manipulacji faktami.

Wykonawca informuje, że od 22 marca 2017 r. na drodze DK53 przed przejazdem kolejowym w miejscowości Klewki, mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu. Jest to związane z wyjazdem pojazdów z budowy. W tym czasie na drodze tej, podczas wyjazdów maszyn, będzie stosowane ręczne kierowanie ruchem.

Przewidywany termin obowiązywania czasowej organizacji ruchu w tym miejscu, związanej z wyjazdem z budowy to 21 miesięcy.

13 marca 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 11 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót i prac projektowych wykonanych w ubiegłym miesiącu.

Roboty drogowe: zdjęcie warstwy humusu – 1350 m3, wykonanie wykopów 50 262 m3, wymiany gruntu 129 938 m3, nasypy 2 000 m3.

Roboty mostowe: MS15 – montowanie pomostu drewnianego konstrukcji mostu tymczasowego, statyczne badanie pali wykonanych metodą Franki oraz wykonanie prac zabezpieczających, WD14 - wykonanie platformy roboczej pod wykonanie pali i wbijanie pali, WS24A - przygotowanie platform i rozpoczęcie wbijania pali testowych, MS27 - przygotowanie pod platformy i rozpoczęcie wbijania pali testowych.

W lutym na budowie wraz z obsługą kontraktu i pracownikami fizycznymi pracowało 236 osób. W robotach było wykorzystanych 415 sztuk sprzętu budowlanego.

Termin następnej Rady Budowy to 10 kwietnia.

Uwaga kierowcy!

8 marca od godz. 11 wykonawca planuje wprowadzić czasową zmianę organizacji ruchu na drodze DP1372N na długości około 400 m. Dotyczy to odcinka drogi od skrzyżowania z drogą na Gągławki w stronę Rusi do bypassa przy budowanym obiekcie MS15 na Łynie. Zmiana organizacji będzie polegać na zamknięciu jednego pasa ruchu i wprowadzeniu ruchu wahadłowego.

Ma to związek z pracami przy naprawie tej drogi. Czas przewidziany przez wykonawcę to 3 tygodnie, po 10 dni dla każdego pasa ruchu.
 

Podpisano aneks do umowy na budowę obwodnicy Olsztyna na zadaniu 2, dotyczący budowy węzła Pieczewo. Węzeł ma powstać do 15 czerwca 2019 r. za 97,2 mln zł.

Wykonawca ma wybudować elementy węzła Pieczewo w ciągu drogi S51 (pełna koniczyna) oraz jego połączenie z istniejąca drogą krajową nr 53. 

Szczegółowy zakres zadania obejmuje budowę 8 łącznic węzła o łącznej długości 2,5 km, odcinka drogi krajowej 53 o długości około 2,3 km od miejsca styku zadań GDDKiA i Miasta Olsztyna do istniejącej drogi krajowej 53. Powstaną też 2 obiekty mostowe, w tym jeden w ciągu nowego przebiegu dk 53 i jeden w ciągu drogi powiatowej, rondo turbinowe na połączeniu istniejącej dk 53 z nowym przebiegiem dk 53 oraz drogi zbiorcze i dojazdowe zapewniające połączenie z siecią dróg lokalnych o łącznej długości 1,3 km.

Realizacja tego węzła nie została pierwotnie ujęta w procedurze wyboru wykonawcy robót dla tego odcinka obwodnicy, ponieważ nieznany był termin realizacji powiązań komunikacyjnych miasta z węzłem Pieczewo.

Na dzień ogłoszenia przetargu istniało bowiem realne zagrożenie, że do czasu zakończenia budowy, nie będzie w tym miejscu połączenia obwodnicy z układem dróg w mieście, co wpłynie na niepełne wykorzystanie węzła. Węzeł Pieczewo nie został więc objęty zamówieniem. Zrealizowany miał zostać jednak wiadukt w ciągu obwodnicy, który jest elementem węzła. Natomiast dk 53 nie posiadałaby połączenia z obwodnicą do czasu budowy węzła Pieczewo i przebiegałaby wiaduktem nad obwodnicą.

 

Uwaga kierowcy. 8 marca 2017 r. w godzinach popołudniowych wykonawca planuje udostępnić drogę technologiczną (DZ36) dla ruchu lokalnego. Tym samym wjazd w stronę Starego Olsztyna od strony Bartążka zostanie przywrócony.
 

13 lutego 2017 roku w siedzibie Konsultanta odbyła się 10 Rada Budowy. Wykonawca, jak co miesiąc, przedstawił postęp Robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan Robót na miesiąc następny. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, jakie były w styczniu, wykonawcy udało się kontynuować Roboty związane z wymianą i zagęszczeniem gruntu na odcinkach: km 22+970-23+230, km 12+900-13+100, km 12+750-12+820, km 20+590-20+657, km 10+080-10+150, km 13+500-13+700, km 20+440-20+470, km 20+515-20+555 oraz na DD39, DL54, DD31, DL55, a także Roboty nad budową mostu tymczasowego na Łynie w km 12+500 w miejscowości Bartąg.

Plany Robót na przyszły miesiąc to m.in: wykonanie platformy raz rozpoczęcie robót palowych na WS24A, roboty wykończeniowe na platformie roboczej pod wykonanie pali żelbetowych na WD14, ponowne badanie nośności pali testowych na MS15 oraz przygotowanie pod platformę oraz rozpoczęcie robót palowych na MS27. Ponadto wykonawca planuje kontynuację robót związanych z wymianą gruntu, wykonania wykopów i nasypów oraz odhumusowania na poszczególnych odcinkach.

Ustalono datę kolejnej Rady Budowy na 13 marca 2017 roku.

 

Strony