Przeprowadzono weryfikację postępu prac ziemnych i możliwości wystąpienia zabytków archeologicznych w miejscowościach Bartąg i Bartąg Kolonia. Prace archeologiczne na stanowisku Bartąg LX już się zakończyły, trwają jeszcze poszerzenia na stanowisku Bartąg Kolonia I, do poszerzeń przeznaczono obszar o powierzchni 46,5 ara. Na stanowisku Bartąg Kolonia I archeolodzy odkryli relikty osady Kultury Kurhanów Zachodniobałtyjskich z okresu wczesnej epoki żelaza, w postaci jam gospodarczych i palenisk oraz dołów po słupowych będących pozostałościami konstrukcji naziemnych. Odkryto również dwie jamy gospodarcze z wypełniska z których wydobyto fragmenty ceramiki kultury Trzcinieckiej z wczesnej epoki brązu. Badania trwać będą zgodnie z umową z GDDKiA do 03.11.2016 roku tj. 30 dni od przekazania terenu.

Dnia 12.09.2016 r odbyła się V Rada Budowy.

Wykonawca w miesiącu sierpień wykonał następujące prace projektowe oraz roboty:

Prace projektowe: uzyskano zatwierdzenie koncepcji rozwiązań zamiennych, przekazano poprawiony projekt dróg DD30, DD51, DL55.Toczyły się prace nad projektami wykonawczymi dróg serwisowych w śladzie drogi technologicznej w zakresie projektu wykonawczego,  zmiany ZRID-u w zakresie branży mostowej i drogowej. Trwały prace nad systemami zarządzania ruchu i planem działań ratowniczych, nad operatami wodno-prawnym. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodno-prawnego dla obiektów MS-15, MS-27. Przekazano do weryfikacji uzgodniony z gestorem projekt wykonawczy branży gazowej, trwały uzgodnienia innych kolizji branżowych. Zakończono badania terenowe, trwają prace nad raportem z badań uzupełniających. Trwa analiza akustyczna, obserwacje przyrodnicze oraz prace studyjne nad ponownym Raportem Oddziaływania na Środowisko.

Roboty drogowe: wycinka drzew przy drodze S51, wyrywanie karp na Węźle Jaroty, Olsztyn Wschód, trasie głównej S51 km 23-700 do km 24-650, odhumusowanie DD55, DD32, DL54, DD31, DD52, DD30, wymiana gruntu na DL55, wykonanie próbnego odcinka stabilizacji podłoża na DD52, wykonanie nasypu na drodze technologicznej Węzła Jaroty i S51 na km 14-300 do km 14-400, wybudowano wyjazd przy drodze wojewódzkiej 598 i drodze krajowej 13 72N, wykonano rozbiórki budynków na siedliskach nr 10,3, 3.1, 3.2, 4.2.

Roboty mostowe: przygotowanie wjazdu do MS-15 i MS-27, zamontowano platformy do wykonania próbnego obciążenia pali czy obiekcie MS-15.

Roboty inne: wykonywanie uzupełniających badań geologicznych przy obiektach MS-15, wykonanie fundamentów na Węźle Jaroty.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na dzień 10.10.2016 r.

W dniu 16.08.2016 r odbyła się Rada Budowy. Wykonawca wykonywał w miesiącu lipcu następujące prace projektowe oraz roboty:

Prace projektowe: opracowanie badań geologicznych, uzupełnianie o wpisy numerów działek map do celów wysokościowych. Trwały prace odnośnie korekty Koncepcji Rozwiązań Zamiennych by uzyskać akceptację, wykonano zmiany w zakresie projektów wykonawczych, które nie wymagają zmiany pozwolenia na budowę.

Roboty: odhumusowanie DL55 KM 1+930-2+070, 2+160-2+330, 2+450-2+680, 2+730-2+980, odhumusowanie S51 j. L km 25+250-25+370, odhumusowanie wyjazdy z budowy DK16 str. L i P.km ok. 2+000. Rozbiórka obiektów letniskowych wraz z ogrodzeniem- Wójtowa Rola km ok. 23+900, przygotowywanie tymczasowej organizacji ruchu- oznakowanie pionowe i poziome - wyjazdy z budowy DK16 km 2+000 str. L+P.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na dzień 12.09.2016 r.

Dnia 18 lipca miało miejsce symboliczne wbicie łopaty i rozpoczęto pierwsze prace budowlane na drugiej części południowej Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51.

W dniu 11 lipca odbyła się III Rada Budowy.

Wykonawca wykonywał w miesiącu czerwiec następujące prace projektowe oraz roboty:

Prace projektowe: przeprowadzono rozpoznanie saperskie, inwentaryzację dróg powiatowych DPE 1372M, 1374M,1376M,1464M. Wytyczenie geodezyjne osi trasy i pasa drogowego, ustawienie tablic informacyjnych, wykoszenie traw w pasie drogowym przy drodze 53 i 16, uzupełniające badania geologiczne.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na dzień 11.04.2016 r.

W dniu 13 czerwca odbyła się II Rada Budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz Zespołu Nadzoru.

Wykonawca wykonywał w miesiącu maj następujące prace:

Prace drogowe : prace nad koncepcją drogową- niweleta oraz plan zagospodarowania terenu, opracowanie projektu wykonawczego dróg serwisowych w śladzie dróg technologicznych. Przygotowywano materiały do zmiany decyzji ZRID, przygotowano prognozę ruchu. Rozpoczęto pracę nad systemem zarządzania ruchem, wykonano projekt tymczasowej organizacji ruchu dla wyjazdu i wyjazdu z placu budowy.

Prace mostowe : przedstawiono koncepcje zamiennych rozwiązań w zakresie obiektów inżynierskich oraz wyliczono dla tych obiektów siły na fundamenty.

Kolej: wystąpiono o nowe warunki techniczne dla obiektów mostowych kolejowych, wodno-kanalizacyjne, melioracja, energetyka. Wystąpiono o aktualizacje warunków przepływów kolizji.

Geologia/ Geotechnika: opracowano projekt badań uzupełniających geologicznych oraz projekt rozwiązania wzmocnień obszarów słabonośnych podłoża.

Geodezja: wykonywano mapę do celów projektowych.

Ochrona środowiska: przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą oraz inwentaryzację drzew do nowego projektu gospodarki zielenią.

W maju wykonawca nie wykonywał żadnych robót budowlanych. Według programu zostały zaplanowane wstępne roboty melioracyjne od połowy lipca br.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na dzień 16.08.2016 r.

9 maja odbyła się I Rada Budowy, w której udział wzieli przedstawiciele wykonawcy, konsultanta i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykonawca przedstawił zakres obecnie wykonywanych prac projektowych:

Analiza zgodności dokumentacji projektowej z przepisami budowlanymi, zmiany konstrukcji ustrojów nośnych dla obiektów MS-15, 24 i 17 w kierunku ustrojów zespolonych, analizy dokumentacji geologicznej pod kątem dodatkowych badań geologicznych, monitoring, obserwacje przyrodnicze.

Odbyły się pierwsze spotkania z przedstawicielami zarządców dróg realizujących roboty na styku z inwestycją, celem uzgodnienia zakresów robót koniecznych do wykonania zmian projektowych na węzłach drogowych.

Data następnej Rady Budowy została ustalona na dzień 13 czerwca 2016 r.

 

27 kwietnia  miało miejsce protokolarne przekazanie Prawa Dostępu do Placu Budowy:  "Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 – Zadanie nr 2”).

Stroną przekazującą była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, stroną odbierającą BUDIMEX S.A.

Strony