Dnia 18 lipca miało miejsce symboliczne wbicie łopaty i rozpoczęto pierwsze prace budowlane na drugiej części południowej Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51.

W dniu 11 lipca odbyła się III Rada Budowy.

Wykonawca wykonywał w miesiącu czerwiec następujące prace projektowe oraz roboty:

Prace projektowe: przeprowadzono rozpoznanie saperskie, inwentaryzację dróg powiatowych DPE 1372M, 1374M,1376M,1464M. Wytyczenie geodezyjne osi trasy i pasa drogowego, ustawienie tablic informacyjnych, wykoszenie traw w pasie drogowym przy drodze 53 i 16, uzupełniające badania geologiczne.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na dzień 11.04.2016 r.

W dniu 13 czerwca odbyła się II Rada Budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz Zespołu Nadzoru.

Wykonawca wykonywał w miesiącu maj następujące prace:

Prace drogowe : prace nad koncepcją drogową- niweleta oraz plan zagospodarowania terenu, opracowanie projektu wykonawczego dróg serwisowych w śladzie dróg technologicznych. Przygotowywano materiały do zmiany decyzji ZRID, przygotowano prognozę ruchu. Rozpoczęto pracę nad systemem zarządzania ruchem, wykonano projekt tymczasowej organizacji ruchu dla wyjazdu i wyjazdu z placu budowy.

Prace mostowe : przedstawiono koncepcje zamiennych rozwiązań w zakresie obiektów inżynierskich oraz wyliczono dla tych obiektów siły na fundamenty.

Kolej: wystąpiono o nowe warunki techniczne dla obiektów mostowych kolejowych, wodno-kanalizacyjne, melioracja, energetyka. Wystąpiono o aktualizacje warunków przepływów kolizji.

Geologia/ Geotechnika: opracowano projekt badań uzupełniających geologicznych oraz projekt rozwiązania wzmocnień obszarów słabonośnych podłoża.

Geodezja: wykonywano mapę do celów projektowych.

Ochrona środowiska: przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą oraz inwentaryzację drzew do nowego projektu gospodarki zielenią.

W maju wykonawca nie wykonywał żadnych robót budowlanych. Według programu zostały zaplanowane wstępne roboty melioracyjne od połowy lipca br.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na dzień 16.08.2016 r.

9 maja odbyła się I Rada Budowy, w której udział wzieli przedstawiciele wykonawcy, konsultanta i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykonawca przedstawił zakres obecnie wykonywanych prac projektowych:

Analiza zgodności dokumentacji projektowej z przepisami budowlanymi, zmiany konstrukcji ustrojów nośnych dla obiektów MS-15, 24 i 17 w kierunku ustrojów zespolonych, analizy dokumentacji geologicznej pod kątem dodatkowych badań geologicznych, monitoring, obserwacje przyrodnicze.

Odbyły się pierwsze spotkania z przedstawicielami zarządców dróg realizujących roboty na styku z inwestycją, celem uzgodnienia zakresów robót koniecznych do wykonania zmian projektowych na węzłach drogowych.

Data następnej Rady Budowy została ustalona na dzień 13 czerwca 2016 r.

 

27 kwietnia  miało miejsce protokolarne przekazanie Prawa Dostępu do Placu Budowy:  "Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 – Zadanie nr 2”).

Stroną przekazującą była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, stroną odbierającą BUDIMEX S.A.

Strony