12 czerwca 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 14 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan robót na miesiąc następny.

Do głównych robót w miesiącu sprawozdawczym należało zdjęcie warstwy humusu w ilości 25 tys. m3, wykonanie wykopów w ilości łącznej 102 tys. m3 i nasypów - 106 tys. m3, wymiana gruntu - 97 tys. m3.

Roboty odbywały się także na obiektach: WD14 - zbrojenie, deskowanie, betonowanie ław podłożyskowych; WD16 - zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych i słupów podpór; WD17 - zbrojenie i betonowanie ław podłożyskowych, wykonanie izolacji fundamentów; DPP18 - wykonanie izolacji cienkiej fundamentów; WD19 - zbrojenie, deskowanie oraz wykonanie zasypki fundamentu; WS24A - zbrojenie podpór i fundamentów, szalowanie filarów i słupów, zbrojenie korpusu; WK25 - budowa toru objazdowego dla pociągów;  MS27 - wykonanie próbnych pali, wykopy pod beton wyrównawczy; PE35 - montaż prefabrykatów.

Na budowie w maju pracowało 486 osób oraz 399 sztuk sprzętu budowlanego.

17 maja 2017 roku odbyła się wizyta studyjna dziennikarzy na budowie obwodnicy Olsztyna. Wykonawca - Budimex mógł przedstawić zainteresowanym zakres robót, jakie odbyły się do tej pory (zaawansowanie prac na drugim odcinku sięga 14 procent). Zaznaczył także główne problemy: trudny, bagnisty teren, niespoiste grunty i ukształtowanie terenu okolic Olsztyna. To utrudnia znacznie roboty, ale jak podreślono podczas wizyty, niektóre prace, szczególnie na obiektach, wyprzedzają plan.

Dziennikarze mieli niepowtarzalną okazję zapytać też o szczegóły dotyczące m.in. technologii powstawania drogi - od podsypki aż do kładzenia masy bitumicznej.

Inwestycja związana z zadaniem 2 ma zakończyć się w październiku 2018 roku. Nieco później, bo w 2019 roku, zostanie uddany do użytku węzeł Pieczewo, na realizację którego podpisano aneks do umowy dopiero na początku tego roku.

, , , , ,

8 maja 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 13 Rada Budowy. Podczas spotkania Wykonawca przedstawił zakres robót, które zrealizował w poprzednim miesiącu oraz plan pracy na miesiąc następny. Na budowie pracowało średnio 252 osoby wraz z kadrą inżynierską oraz 361 sztuk sprzętu budowlanego ciężkiego i lekkiego. W kwietniu roboty polegały głównie na zdejmowaniu humusu w ilości 71 tys. m sześc. w trasie głównej oraz pozostałych robotach ziemnych polegających na wymianie i wzmacnianiu gruntu w ilości 162 tys. m sześc. w trasie głównej i 252 tys. m sześc na droach dojazdowych i technologicznych.

Omówiono także inne bieżące sprawy dotyczące m.in. ochrony środowiska.

Ustalono termin następnej Rady Budowy na 12 czerwca.

Wykonawca informuje, że 4 maja 2017 roku nastąpi zmiana organizacji ruchu na DK16 - skrzyżowanie ul. Lubelskiej z drogą do Michelin w km ok. 23+400 projektowanej trasy. Jest to związane z prowadzeniem robót w podanej lokalizacji. Na skrzyżowaniu tym zostanie wdrożony wyjazd z budowy, co spowoduje wzmożenie ruchu sprzętu ciężkiego. Na czas najbardziej intensywnego ruchu pojazdów budowlanych zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem, a sygnalizacja świetlna czasowo wyłączana. 

Przewidywany termin zakończenia prac i utrudnień w ruchu to koniec roku 2017.

10 kwietnia 2017 roku odbyła się 12 Rada Budowy. W siedzibie Inżyniera Kontraktu spotkali się przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego oraz Nadzoru. Wykonawca przedstawił zakres robót, które wykonał w zeszłym miesiącu. Główne roboty opierały się robotach drogowych - zdejmowanie humusu, wykopy, wymiana gruntu i nasypy. Jeśli chodzi o roboty mostowe, to odbywały się na obiektach WD14 - obciążenia próbne pali testowych, wykonanie betonu podkładowego i zbrojenie fundamentów. WD17 - betonowanie fundamentów, zbrojenie i szalowanie słupów. WS24 A - wbijanie pali testowych i roboty ziemne. WD26 - wykopy pod fundamenty. MS27 - przygotowanie platform, wbijanie pali testowych.

Jeśli chodzi o zaangażowanie sprzętu i personelu, to na budowie w marcu pracowało łącznie 236 osób z udziałem 351 sztuk sprzętu budowlanego.

Datę kolejnej Rady Budowy ustalono na 8 maja.

Uwaga kierowcy!

Wykonawca informuje, że od 11 kwietnia na drodze DK53 w miejscowości Szczęsne (wyjazd z biura budowy Budimex) planuje wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu.

Od tego dnia miejsce to będzie traktowane jako wyjazd z budowy i będzie tam wprowadzone ręczne kierowanie ruchem. W związku z tym, w niektórych godzinach mogą pojawić się utrudnienia.

Wykonawca informuje jednocześnie, że przewidywany termin obowiązywania czasowej organizacji ruchu związanej z wyjazdem z budowy w tym miejscu to 21 miesięcy.

W związku z pojawiającymi się od kilku tygodni doniesieniami medialnymi i głosami ze strony społeczeństwa, jakoby budowa obwodnicy Olsztyna miała destrukcyjny wpływ na Łynę i sąsiadujące z nią tereny oświadczamy, że twierdzenia te opierają się na domysłach i spekulacjach. Zarzuty, że wykonawca obwodnicy Olsztyna realizuje prace budowlane w sposób niestaranny i zagrażający środowisku, a inwestor nie sprawuje nad procesem budowlanym dostatecznego nadzoru, są bezpodstawne. 

Spekulacje i zarzuty, o których mowa wyżej, wywołało jednostkowe zdarzenie – awaria przy budowie tymczasowej platformy roboczej na brzegu rzeki, mające miejsce kilka tygodni temu. Było to w nocy z dnia 15 na 16.02.2017 roku. Wystąpiło wtedy nagłe wypiętrzenie gruntu dna rzeki na odcinku około 40 m. Związane to było z budową tymczasowej platformy poza nurtem rzeki, mającej posłużyć do wykonania palowania, ław fundamentowych, filarów oraz przęseł. Efektem wtórnym wypiętrzenia gruntu było zaburzenie przepływu wody na powyższym odcinku. W celu udrożnienia koryta rzeki wykonawca bezzwłocznie przystąpił do usunięcia powstałej blokady ziemnej. Pełen przepływ wody został przywrócony rano 16 lutego 2017 roku. Czynności kontrolne oraz oględziny w terenie dokonane przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonane w dniach 17.02.2017 roku i 20.02.2017 roku wykazały, iż rzeka jest drożna. Nie zaobserwowano też wypiętrzenia dna rzeki, ani zawężenia jej koryta. Łyna została oczyszczona w miejscu zaburzenia przepływu wody.  Brzegi rzeki zostały zabezpieczone wałem ułożonym z worków z piaskiem na krawędzi platformy roboczej. Wykonano również ściankę szczelną zabezpieczającą koryto rzeki.

Po opisanych wyżej zdarzeniach stan rzeki wrócił do normy. Woda jest przejrzysta, nie stwierdzono żadnego wpływu robót kontraktowych na stan i poziom wody w rzece Łynie w miejscu prowadzenia robót i poniżej. Obserwowane wahania poziomu wody w rzece mogą być spowodowane warunkami atmosferycznymi albo funkcjonowaniem urządzeń hydrotechnicznych (np. zapór) wykorzystywanych przez inne podmioty korzystające z zasobów rzeki, takie jak stawy hodowlane czy elektrownie wodne.

Jako przykład zniszczenia rzeki, wielokrotnie przez media pokazywane jest zdjęcie mielizny wystającej ponad poziom wody, zlokalizowanej poniżej mostu w Bartągu. Obecnie to miejsce znajduje się pod wodą i jest to w zakolu rzeki rzecz naturalna. Rzeka odkłada niesiony przez siebie materiał po wewnętrznej stronie zakola i o ile rzeka sama nie zabierze tego materiału przy wysokim stanie wody, powinno się takie miejsca oczyszczać. Jest to zresztą systematycznie wykonywane. Rzeka jest co 4-5 lat odmulana przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Ostatnie odmulanie wg naszej wiedzy miało miejsce 4 lata temu.

Warto zauważyć, że zarówno powyżej jak i poniżej miejsca, w którym toczą się prace budowlane związane z obwodnicą swoją działalność gospodarczą prowadzi wiele podmiotów (w tym działalność budowlaną skutkującą przewężeniami rzeki i jej zamulaniem). Do rzeki  doprowadzonych jest wiele czynnych rur kanalizacyjnych, którymi spływają wody wraz z rozmaitym materiałem ziemnym. Na przykład w trakcie oględzin koryta rzeki w Bartągu zaobserwowaliśmy tuż poniżej mostu  wypływ z kanalizacji popłuczyn z czyszczonego na pobliskim placu budowy osiedla betonowozu. Na stan rzeki, jak się okazuje po publikacji Gazety Wyborczej z dnia 30 marca 2017 r., pt. „Poważny wyciek do rzeki Łyna. Mieszkańcy Olsztyna alarmują” http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,21565912,powazny-wyciek-do-rzeki-lyna-mieszkancy-olsztyna-alarmuja.html#BoxLokOlszLink) mogą też mieć wpływ zdarzenia i zjawiska nawet bardzo odległe od rzeki. W opisywanym przypadku na zmianę barwy wody w Łynie miała awaria sieci ciepłowniczej w odległych o 2 kilometry od rzeki Nagórkach.

Odnosząc się natomiast do zarzutów, że materiał wydobyty z wykopów jest magazynowany na łące w sąsiedztwie rzeki informujemy, że zgodnie z decyzją środowiskową wykonawca ma "...odkład gruntu lokalizować z dala od cieków i zbiorników wodnych, tak aby nie stanowił zanieczyszczenia terenu lub nie generował spływów do podmokłych obniżeń terenu lub w kierunku cieków i rzeki Łyny."  Miejsca magazynowania wydobytego gruntu są na placu budowy w ten właśnie sposób lokalizowane. Materiał nieprzydatny, pochodzący z wykopów jest składowany na terenie placu budowy i odwożony do utylizacji na wyrobisku w Kopalnia Łapka.

Natomiast materiał (ziemia i gleba) pochodzący z wykopu w obrębie budowy obiektu mostu MS-15, został przetworzony na podstawie decyzji – zezwolenia na przetwarzanie odpadów GŚ-I-6233.34.2016.HS i zgodnie z prawem sprzedany właścicielom prywatnej działki sąsiadującej z terenem budowy (jest to działka pomiędzy drogą powiatową nr 1372 a rzeką Łyna). Właścicielem działki jest firma OPBM Sp. z o.o.

W świetle powyższych faktów obarczanie wykonawcy i inwestora obwodnicy Olsztyna wyłączną odpowiedzialnością za stan rzeki Łyny i jej otoczenia jest nieuzasadnione. Miejmy nadzieję, że  wynika to z niedostatecznej staranności w rozpoznaniu sytuacji a nie ze świadomej manipulacji faktami.

, , , ,

Wykonawca informuje, że od 22 marca 2017 r. na drodze DK53 przed przejazdem kolejowym w miejscowości Klewki, mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu. Jest to związane z wyjazdem pojazdów z budowy. W tym czasie na drodze tej, podczas wyjazdów maszyn, będzie stosowane ręczne kierowanie ruchem.

Przewidywany termin obowiązywania czasowej organizacji ruchu w tym miejscu, związanej z wyjazdem z budowy to 21 miesięcy.

13 marca 2017 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się 11 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres robót i prac projektowych wykonanych w ubiegłym miesiącu.

Roboty drogowe: zdjęcie warstwy humusu – 1350 m3, wykonanie wykopów 50 262 m3, wymiany gruntu 129 938 m3, nasypy 2 000 m3.

Roboty mostowe: MS15 – montowanie pomostu drewnianego konstrukcji mostu tymczasowego, statyczne badanie pali wykonanych metodą Franki oraz wykonanie prac zabezpieczających, WD14 - wykonanie platformy roboczej pod wykonanie pali i wbijanie pali, WS24A - przygotowanie platform i rozpoczęcie wbijania pali testowych, MS27 - przygotowanie pod platformy i rozpoczęcie wbijania pali testowych.

W lutym na budowie wraz z obsługą kontraktu i pracownikami fizycznymi pracowało 236 osób. W robotach było wykorzystanych 415 sztuk sprzętu budowlanego.

Termin następnej Rady Budowy to 10 kwietnia.

Uwaga kierowcy!

8 marca od godz. 11 wykonawca planuje wprowadzić czasową zmianę organizacji ruchu na drodze DP1372N na długości około 400 m. Dotyczy to odcinka drogi od skrzyżowania z drogą na Gągławki w stronę Rusi do bypassa przy budowanym obiekcie MS15 na Łynie. Zmiana organizacji będzie polegać na zamknięciu jednego pasa ruchu i wprowadzeniu ruchu wahadłowego.

Ma to związek z pracami przy naprawie tej drogi. Czas przewidziany przez wykonawcę to 3 tygodnie, po 10 dni dla każdego pasa ruchu.
 

Strony