Uwaga kierowcy!

8 marca od godz. 11 wykonawca planuje wprowadzić czasową zmianę organizacji ruchu na drodze DP1372N na długości około 400 m. Dotyczy to odcinka drogi od skrzyżowania z drogą na Gągławki w stronę Rusi do bypassa przy budowanym obiekcie MS15 na Łynie. Zmiana organizacji będzie polegać na zamknięciu jednego pasa ruchu i wprowadzeniu ruchu wahadłowego.

Ma to związek z pracami przy naprawie tej drogi. Czas przewidziany przez wykonawcę to 3 tygodnie, po 10 dni dla każdego pasa ruchu.
 

Podpisano aneks do umowy na budowę obwodnicy Olsztyna na zadaniu 2, dotyczący budowy węzła Pieczewo. Węzeł ma powstać do 15 czerwca 2019 r. za 97,2 mln zł.

Wykonawca ma wybudować elementy węzła Pieczewo w ciągu drogi S51 (pełna koniczyna) oraz jego połączenie z istniejąca drogą krajową nr 53. 

Szczegółowy zakres zadania obejmuje budowę 8 łącznic węzła o łącznej długości 2,5 km, odcinka drogi krajowej 53 o długości około 2,3 km od miejsca styku zadań GDDKiA i Miasta Olsztyna do istniejącej drogi krajowej 53. Powstaną też 2 obiekty mostowe, w tym jeden w ciągu nowego przebiegu dk 53 i jeden w ciągu drogi powiatowej, rondo turbinowe na połączeniu istniejącej dk 53 z nowym przebiegiem dk 53 oraz drogi zbiorcze i dojazdowe zapewniające połączenie z siecią dróg lokalnych o łącznej długości 1,3 km.

Realizacja tego węzła nie została pierwotnie ujęta w procedurze wyboru wykonawcy robót dla tego odcinka obwodnicy, ponieważ nieznany był termin realizacji powiązań komunikacyjnych miasta z węzłem Pieczewo.

Na dzień ogłoszenia przetargu istniało bowiem realne zagrożenie, że do czasu zakończenia budowy, nie będzie w tym miejscu połączenia obwodnicy z układem dróg w mieście, co wpłynie na niepełne wykorzystanie węzła. Węzeł Pieczewo nie został więc objęty zamówieniem. Zrealizowany miał zostać jednak wiadukt w ciągu obwodnicy, który jest elementem węzła. Natomiast dk 53 nie posiadałaby połączenia z obwodnicą do czasu budowy węzła Pieczewo i przebiegałaby wiaduktem nad obwodnicą.

 

Uwaga kierowcy. 8 marca 2017 r. w godzinach popołudniowych wykonawca planuje udostępnić drogę technologiczną (DZ36) dla ruchu lokalnego. Tym samym wjazd w stronę Starego Olsztyna od strony Bartążka zostanie przywrócony.
 

13 lutego 2017 roku w siedzibie Konsultanta odbyła się 10 Rada Budowy. Wykonawca, jak co miesiąc, przedstawił postęp Robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan Robót na miesiąc następny. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, jakie były w styczniu, wykonawcy udało się kontynuować Roboty związane z wymianą i zagęszczeniem gruntu na odcinkach: km 22+970-23+230, km 12+900-13+100, km 12+750-12+820, km 20+590-20+657, km 10+080-10+150, km 13+500-13+700, km 20+440-20+470, km 20+515-20+555 oraz na DD39, DL54, DD31, DL55, a także Roboty nad budową mostu tymczasowego na Łynie w km 12+500 w miejscowości Bartąg.

Plany Robót na przyszły miesiąc to m.in: wykonanie platformy raz rozpoczęcie robót palowych na WS24A, roboty wykończeniowe na platformie roboczej pod wykonanie pali żelbetowych na WD14, ponowne badanie nośności pali testowych na MS15 oraz przygotowanie pod platformę oraz rozpoczęcie robót palowych na MS27. Ponadto wykonawca planuje kontynuację robót związanych z wymianą gruntu, wykonania wykopów i nasypów oraz odhumusowania na poszczególnych odcinkach.

Ustalono datę kolejnej Rady Budowy na 13 marca 2017 roku.

 

Wykonawca informuje o konieczności wydłużenia obowiązywania czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1374N na odcinku od strony Bartążka do Starego Olsztyna. Przyczyną wydłużenia czasu są niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie nawierzchni na drodze DZ36, która miała zostać udostępniona dla ruchu lokalnego.

Informujemy również, że zamknięcie drogi powiatowej 16 stycznia 2017 roku miało obowiązywać przez okres ok. 4 tygodni, czyli do 13 lutego 2017 r. Wprowadzona zmiana organizacji ruchu nie spowodowała utrudnień w ruchu lokalnym. W przypadku poprawy warunków atmosferycznych wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonywania robót i poinformuje o terminie wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu drogowego.

16 stycznia  w siedzibie konsultanta odbyła się 9 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres postępu robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan robót przygotowany na następny miesiąc. W poprzednim miesiącu główne roboty odbywające się na placu budowy to: zdjęcie warstwy humusu w łącznej ilości 7 tys. m3, wykopy, nasypy, wymiana i zagęsczenie gruntu zarówno w trasie głównej, jak i na drogach technologicznych.

Warto dodać, że podczas budowy obwodnicy zadanie 2 zostanie zbudowanych łącznie 21 obiektów inżynierskich, w tym wiadukty w ciągu trasy, dwa mosty nad rzekami: Łyną i Strugą, wiadukt kolejowy, kładka dla pieszych, przejścia podziemne oraz przejścia dla zwierząt dużych, małych i średnich.

16.01.2017 r. o godz. 12:00 nastąpi zamknięcie drogi powiatowej nr 1374N od strony Bartążka do Starego Olsztyna. W związku z tym, dojazd do tej miejscowości będzie mógł się odbywać jedynie od strony miejscowości Szczęsne. Utrudnienia potrwają cztery tygodnie. Po tym czasie wykonawca udostępni mieszkańcom nową drogę technologiczną równoległą do DP 1374N z wjazdem z drogi nr 598 do Starego Olsztyna.

Uwaga na zmianę w organizacji ruchu w Klebarku Małym. 12 stycznia 2017 roku nastąpi zamknięcie drogi gminnej prowadzącej do skrzyżowania z DK16.

Niniejsza tymczasowa organizacja ruchu pozwoli na odseparowanie ruchu publicznego od ruchu technologicznego budowy, a tym samym wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Klebarka Małego jak i pracowników budowy.

Jednocześnie informujemy, że przewidywany termin zakończenia prac i obowiązywania czasowej organizacji ruchu to 29 listopada 2017 roku.

12 grudnia odbyła się 8 Rada Budowy z udziałem przedstawicieli konsultanta, wykonawcy i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawca przedstawił zakres robót, które zostały wykonane w listopadzie, a także plan robót na kolejny miesiąc.

Wśród robót wykonanych w ubiegłym miesiącu dominowały roboty ziemne - zdejmowanie warstw humusu o łącznej ilości 10 tys. m sześc., wykonanie wykopów - 46 tys. m sześc., wymiana i wzmocnienie gruntu na odcinkach: 22+977-22+230, 14+060-14+300 i 22+900-23+200. Wykonano też nasypy o łącznej ilości 27 tys. m sześc. Roboty mostowe odbywały się na MS15. Było to próbne obciążenie pali przemieszczeniowych, prefabrykowanych oraz mobilizacja palownicy do wykonywania próbynch pali wielkośrednicowych. Zakończono także montaż przepustu na rzece Strudze w miejscowości Szczęsne.

Ustalono datę kolejnej Rady Budowy na 16 stycznia.

 

Na potencjalne obiekty archeologiczne natknięto się 14 listopada w okolicach km 18+900 (trasa główna S51) w miejscowości Szczęsne. W związku z tym zostały wstrzymane na tym obszarze wszelkie prace ziemne. Archeolog w tym miejscu natknął się na 26 fragmentów ceramiki naczyniowej prawdopodobnie z okresu wpływów rzymskich.

Zgłoszenie odkrycia trafiło do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Strony