13 lutego 2017 roku w siedzibie Konsultanta odbyła się 10 Rada Budowy. Wykonawca, jak co miesiąc, przedstawił postęp Robót wykonanych w ubiegłym miesiącu i plan Robót na miesiąc następny. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, jakie były w styczniu, wykonawcy udało się kontynuować Roboty związane z wymianą i zagęszczeniem gruntu na odcinkach: km 22+970-23+230, km 12+900-13+100, km 12+750-12+820, km 20+590-20+657, km 10+080-10+150, km 13+500-13+700, km 20+440-20+470, km 20+515-20+555 oraz na DD39, DL54, DD31, DL55, a także Roboty nad budową mostu tymczasowego na Łynie w km 12+500 w miejscowości Bartąg.

Plany Robót na przyszły miesiąc to m.in: wykonanie platformy raz rozpoczęcie robót palowych na WS24A, roboty wykończeniowe na platformie roboczej pod wykonanie pali żelbetowych na WD14, ponowne badanie nośności pali testowych na MS15 oraz przygotowanie pod platformę oraz rozpoczęcie robót palowych na MS27. Ponadto wykonawca planuje kontynuację robót związanych z wymianą gruntu, wykonania wykopów i nasypów oraz odhumusowania na poszczególnych odcinkach.

Ustalono datę kolejnej Rady Budowy na 13 marca 2017 roku.

 

Wykonawca informuje o konieczności wydłużenia obowiązywania czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1374N na odcinku od strony Bartążka do Starego Olsztyna. Przyczyną wydłużenia czasu są niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie nawierzchni na drodze DZ36, która miała zostać udostępniona dla ruchu lokalnego.

Informujemy również, że zamknięcie drogi powiatowej 16 stycznia 2017 roku miało obowiązywać przez okres ok. 4 tygodni, czyli do 13 lutego 2017 r. Wprowadzona zmiana organizacji ruchu nie spowodowała utrudnień w ruchu lokalnym. W przypadku poprawy warunków atmosferycznych wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonywania robót i poinformuje o terminie wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu drogowego.

16 stycznia  w siedzibie konsultanta odbyła się 9 Rada Budowy. Wykonawca przedstawił zakres postępu robót wykonanych w ubiegłym miesiącu oraz plan robót przygotowany na następny miesiąc. W poprzednim miesiącu główne roboty odbywające się na placu budowy to: zdjęcie warstwy humusu w łącznej ilości 7 tys. m3, wykopy, nasypy, wymiana i zagęsczenie gruntu zarówno w trasie głównej, jak i na drogach technologicznych.

Warto dodać, że podczas budowy obwodnicy zadanie 2 zostanie zbudowanych łącznie 21 obiektów inżynierskich, w tym wiadukty w ciągu trasy, dwa mosty nad rzekami: Łyną i Strugą, wiadukt kolejowy, kładka dla pieszych, przejścia podziemne oraz przejścia dla zwierząt dużych, małych i średnich.

16.01.2017 r. o godz. 12:00 nastąpi zamknięcie drogi powiatowej nr 1374N od strony Bartążka do Starego Olsztyna. W związku z tym, dojazd do tej miejscowości będzie mógł się odbywać jedynie od strony miejscowości Szczęsne. Utrudnienia potrwają cztery tygodnie. Po tym czasie wykonawca udostępni mieszkańcom nową drogę technologiczną równoległą do DP 1374N z wjazdem z drogi nr 598 do Starego Olsztyna.

Uwaga na zmianę w organizacji ruchu w Klebarku Małym. 12 stycznia 2017 roku nastąpi zamknięcie drogi gminnej prowadzącej do skrzyżowania z DK16.

Niniejsza tymczasowa organizacja ruchu pozwoli na odseparowanie ruchu publicznego od ruchu technologicznego budowy, a tym samym wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Klebarka Małego jak i pracowników budowy.

Jednocześnie informujemy, że przewidywany termin zakończenia prac i obowiązywania czasowej organizacji ruchu to 29 listopada 2017 roku.

12 grudnia odbyła się 8 Rada Budowy z udziałem przedstawicieli konsultanta, wykonawcy i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawca przedstawił zakres robót, które zostały wykonane w listopadzie, a także plan robót na kolejny miesiąc.

Wśród robót wykonanych w ubiegłym miesiącu dominowały roboty ziemne - zdejmowanie warstw humusu o łącznej ilości 10 tys. m sześc., wykonanie wykopów - 46 tys. m sześc., wymiana i wzmocnienie gruntu na odcinkach: 22+977-22+230, 14+060-14+300 i 22+900-23+200. Wykonano też nasypy o łącznej ilości 27 tys. m sześc. Roboty mostowe odbywały się na MS15. Było to próbne obciążenie pali przemieszczeniowych, prefabrykowanych oraz mobilizacja palownicy do wykonywania próbynch pali wielkośrednicowych. Zakończono także montaż przepustu na rzece Strudze w miejscowości Szczęsne.

Ustalono datę kolejnej Rady Budowy na 16 stycznia.

 

Na potencjalne obiekty archeologiczne natknięto się 14 listopada w okolicach km 18+900 (trasa główna S51) w miejscowości Szczęsne. W związku z tym zostały wstrzymane na tym obszarze wszelkie prace ziemne. Archeolog w tym miejscu natknął się na 26 fragmentów ceramiki naczyniowej prawdopodobnie z okresu wpływów rzymskich.

Zgłoszenie odkrycia trafiło do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

14 listopada w siedzibie Konsultanta odbyła się 7 Rada Budowy. W październiku wykonawca zdejmował warstwy humusu na wybranych odcinkach o łącznej objętości 39 tys. m sześc. Pozostałe roboty to wykonanie wykopów o objetości 53 tyd. m sześc, wymiana gruntu, nasypy o łącznej objętości 10 tys. m sześc. Roboty mostowe to: wykonanie platformy przy podporze P1 i wykonanie stanowisk próbnych pali wielkośrednicowych na obiekcie MS15 oraz przygotowanie do montażu przepustu MS27 na rzece Strudze. Ponadto zamontowano słupy energetyczne przy obiektach WD17, MS15 i WD14.

Z racji trudnych warunków pogodowych w październiku - częste i intensywne opady deszczu, wszystkie roboty na całym odcinku były znacznie utrudnione.

Jednakże na listopad wykonawca przewidział dalszy postęp robót związanych ze stabilizacją gruntu, wykonaniem nasypów, wykopów oraz robotami przy budowie drogi technologicznej. Roboty mostowe to przede wszystkim wykonanie przepustu tymczasowego na rzece Strudze.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na 12 grudnia.

W dniu 10.10.2016 r odbyła się VI Rada Budowy.

W miesiącu wrześniu wykonane były następujące prace projektowe oraz roboty:

Prace Projektowe: przekazano poprawione projekty wykonawcze dróg serwisowych w śladzie dróg technologicznych, toczyły się prace w zakresie projektu budowlanego, nad systemami zarządzania ruchem i planem działań ratowniczych. W zakresie obiektów mostowych prowadzone były prace nad projektem budowlanym, zostały przekazane do weryfikacji obiekty WD-13, WD-14, WD-19, WD-16, WD-17 i WD-28. Trwały prace nad projektami wykonawczymi wiaduktów drogowych w zakresie podpór, złożono wnioski o wydanie decyzji wodno-prawnych dla obiektów MS-15 i MS-27. Trwały uzgodnienia z PKP PLK. Do Zamawiającego został przekazany uzgodniony projekt branży gazowej, trwały uzgodnienia innych kolizji branżowych, trwały obserwacje przyrodnicze oraz prace studyjne nad powtórnym Raportem Oddziaływania na Środowisko, przekazano opracowanie wyników uzupełniających badań geotechnicznych.

Roboty drogowe: zdjęcie warstwy humusu - 35 370 m3, wykopy - 38 365 m3, wymiana gruntu 11 825 m3, nasypy - 40 996 m3, ulepszone podłoże stabilizacji spoiwami hydraulicznymi - 23 980 m2, podłoże stabilizowane cementem - 1 100 m3.

Roboty mostowe: badania na obiektach MS-27 i MS-15.

Roboty inne: konserwacja rowu.

Termin następnej Rady Budowy ustalono na dzień 14.11.2016 r.

Przeprowadzono weryfikację postępu prac ziemnych i możliwości wystąpienia zabytków archeologicznych w miejscowościach Bartąg i Bartąg Kolonia. Prace archeologiczne na stanowisku Bartąg LX już się zakończyły, trwają jeszcze poszerzenia na stanowisku Bartąg Kolonia I, do poszerzeń przeznaczono obszar o powierzchni 46,5 ara. Na stanowisku Bartąg Kolonia I archeolodzy odkryli relikty osady Kultury Kurhanów Zachodniobałtyjskich z okresu wczesnej epoki żelaza, w postaci jam gospodarczych i palenisk oraz dołów po słupowych będących pozostałościami konstrukcji naziemnych. Odkryto również dwie jamy gospodarcze z wypełniska z których wydobyto fragmenty ceramiki kultury Trzcinieckiej z wczesnej epoki brązu. Badania trwać będą zgodnie z umową z GDDKiA do 03.11.2016 roku tj. 30 dni od przekazania terenu.

Strony