Nazwa Kontraktu:
"Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 – Zadanie nr 2: od km ok. 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 za Węzłem Olsztyn – Wschód))”.

Numer Kontraktu: GDDKIA-O/OL-D3-I4-2811-02/13 z dnia 29.03.2016r.

Tytuł Projektu: "Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek"

Numer Projektu: POIS.04.02.00-00-00-0001/15-00.

Wartość dofinansowania: 867 306 201,54 PLN brutto

Wartość całkowita Projektu: 1 568 930 487,38 PLN brutto
Przewidywana data zakończenia Robót: 29.04.2019 r. (poza węzłem Pieczewo, który ma być zakończony 15.06.2019 r.)

Odcinek obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S51 będzie miał długość 16,040 km. Budowana Obwodnica będzie obejściem miasta od Węzła Olsztyn Południe do Węzła Olsztyn Wschód. Droga zlokalizowana będzie na terenie Olsztyna i gmin Stawiguda, Purda, Barczewo i ominie miasto od południowego wschodu. Przebiegać będzie od drogi S51 w sąsiedztwie miejscowości Tomaszkowo poprzez okolice miejscowości Bartążek, Szczęsne, Klebark Mały do drogi nr 16 na wysokości ogródków działkowych na Wójtowej Roli.

Parametry techniczne trasy głównej obwodnicy:

 • klasa techniczna drogi: S,
 • kategoria ruchu : KR 6,
 • prędkość projektowa : Vp = 100 km/h
 • prędkość miarodajna: 110 km/h
 • liczba pasów ruchu: 4 (przekroj 2x2),
 • szerokość pasa ruchu: 3,5m,
 • szerokość pasa dzielącego z opaskami: 5m,
 • szerokość opasek wewnętrznych (pas dzielący): 0,5m,
 • szerokość poboczy pasów awaryjnych : 2 x 2,5 m,
 • szerokość poboczy gruntowych: min. 0,75m.

Zadanie realizowane jest w systemie „Projektuj i buduj”. Realizacja obejmuje następujące etapy:

I Etap - Projektowy:

 • wykonanie dokumentacji zamiennej wielobranżowej węzłów w zakresie projektu budowlanego.
 • wykonanie dokumentacji zamiennej w zakresie ewentualnej zmiany sposobu wzmocnienia podłoża i umocnienia skarp.
 • wykonanie dokumentacji zamiennej zejścia do stanu istniejącego za Węzłem Olsztyn-Wschód.

Zakres projektowy obejmuje także uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym zmiany/zmian decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nr 06/2013 z dnia 03.06.2013 r. wraz z późniejszymi zmianami.

II Etap - Realizacyjny:
(na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji PB i PW oraz PB zamiennego, wykonanego w ramach niniejszego zamówienia):

 • budowa odcinka drogi dwujezdniowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowa dróg innych kategorii,
 • budowa dróg serwisowych,
 • budowa Węzła Jaroty, na przecięciu z drogą wojewódzką nr 598,
 • budowa Węzła Olsztyn - Wschód na włączeniu obwodnicy z istniejąca drogą krajową nr 16,
 • budowa obiektów inżynierskich, wiaduktów drogowych i kolejowego,
 • budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska (zbiorniki, przepusty dla płazów, przejścia dla małych i średnich zwierząt, ekrany akustyczne i antyolśnieniowe),
 • instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery, balustrady, ogrodzenia, oznakowanie pionowe i poziome),
 • przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym przedsięwzięciem,
 • budowa oświetlenia węzłów,
 • roboty rozbiórkowe, wycinka drzewostanu, nasadzenia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje wybudowanie odcinka obwodnicy o przekroju dwujezdniowym wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz urządzeń ochrony środowiska. W ramach kontraktu powstaną węzły Olsztyn Jaroty i Olsztyn Wschód.
Prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie mają zostać ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie, tj. w ciągu 28 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, gdzie do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu realizacji Robót okresy zimowe nie są wliczane.

Natomiast na początku 2017 roku podpisano aneks do umowy obejmujący także budowę Węzła Pieczewo. Węzeł ma powstać do 15 czerwca 2019 r. za 97,2 mln zł.

Wykonawca ma wybudować elementy węzła Pieczewo w ciągu drogi S51 (pełna koniczyna) oraz jego połączenie z istniejącą drogą krajową nr 53. 

Szczegółowy zakres zadania obejmuje budowę 8 łącznic węzła o łącznej długości 2,5 km, odcinka drogi krajowej 53 o długości około 2,3 km od miejsca styku zadań GDDKiA i Miasta Olsztyna do istniejącej drogi krajowej 53. Powstaną też 2 obiekty mostowe, w tym jeden w ciągu nowego przebiegu dk 53 i jeden w ciągu drogi powiatowej, rondo turbinowe na połączeniu istniejącej dk 53 z nowym przebiegiem dk 53 oraz drogi zbiorcze i dojazdowe zapewniające połączenie z siecią dróg lokalnych o łącznej długości 1,3 km.

Realizacja tego węzła nie została pierwotnie ujęta w procedurze wyboru wykonawcy robót dla tego odcinka obwodnicy, ponieważ nieznany był termin realizacji powiązań komunikacyjnych miasta z węzłem Pieczewo.

Na powyższe przedsięwzięcie Wykonawca udzielił 10-letniej Gwarancji.

Plan orientacyjny:

 

 

 

Przypomnijmy, że umowa na pierwszy odcinek południowej obwodnicy Olsztyna została podpisana w sierpniu 2015 r. i pierwsze prace już trwają. Zadanie obejmuje odcinek obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 16 o długości 10 km. Droga klasy GP będzie stanowić obejście miasta od przyszłego Węzła Olsztyn Zachód do Węzła Olsztyn Południe. Trasa zlokalizowana na terenie gmin Gietrzwałd i Stawiguda ominie miasto od południowego zachodu. Przebiegać będzie od drogi nr 16 w okolicach miejscowości Kudypy, poprzez okolice Gronit i Tomaszkowa do drogi nr 51. Realizowana w dwóch zadaniach południowa obwodnica Olsztyna będzie drogą o długości 26+040 km liczonej po Trasie Głównej. Inwestycja poprawi układ drogowy i warunki transportowe Olsztyna i okolic. Umożliwi eliminację znaczącej części ciężkiego ruchu z zatłoczonego centrum miasta oraz poprawną obsługę podróży tranzytowych dalekich a także bliskich (pomiędzy oddalonymi dzielnicami czy sąsiednimi miejscowościami). Poprawiony system transportowy miasta i okolic poprawi również atrakcyjność regionu i umożliwi szybszy rozwój gospodarczy.