W zakres realizacji zamówienia Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc.Olsztyn-Wschód-Olsztyn-Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej  nr 16: Zadanie  nr 2: od km ok. 10+000 do opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn-Wschód)) wraz z połączeniem z istniejącą dk 16 w km projektowym obwodnicy 26+040 wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi krajowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego (Skarbu Państwa-Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad) decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:

- odcinek drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej ;

- węzły drogowe: Węzeł Jaroty, Węzeł Olsztyn-Wschód, Węzeł Olsztyn-Pieczewo;

- przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową;

- drogi dojazdowe (obsługujące tereny przyległe do drogi krajowej);

- w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową - zaprojektowanie i budowa skrzyżowania dwupoziomowego;

- w przypadku skrzyżowania drogi innej kategorii niż droga krajowa z linią kolejową - uwzlędnienia w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym rozwiązań umożliwiających zaprojektowanie skrzyżowania dwupoziomowego;

- przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę krajową;

- obiekty inżynierskie w ciągu drogi krajowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą krajową;

- system odwodnienia terenu, w tym urządzenie odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjne-infiltracyjne i inne;

- urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń;

- infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych;

- sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego;

- oświetlenie drogowe i system sterowania oświetleniem;

- kanał technologiczny;

- oznakowanie drogi krajowej i dróg związanych oraz wyposażenie ww. drogi w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi krajowej;

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inzynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzania wody z pasa drogowego;

- po zakończeniu Robót wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Placu Budowy, dróg dojazdowych i wszelkich innych terenó przekształconych przez Wykonawcę;

- dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizowanie ww.zobowiązania;

- wznowienie/ ustalenie granic projektowanego pasa drogowego i opracowanie szkicu przebiegu granic całego pasa drogowego;

- wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego na dzień przekazania do użytkowania układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającej z przyjętych rozwiązań; z wyłączeniem robót związanych z tymczasowym połączeniem Zadania nr 2 z istniejącym układem komunikacyjnym drogi ekspresowej S-51 w przypadku oddania do użytkowania Zadania nr 2 przed zakończeniem realizacji Zadania nr 1;

- System Zarządzania Ruchem w zakresie wykonania i uzgodnienia koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem oraz realizacji Systemu Zarządzania Ruchem;

- stacje meteorologiczne na obiektach MS-15  i MS-27;

- rozwiązanie docelowe (zatwierdzone decyzją ZRID dla Obwodnicy) drogi technologicznej do obsługi studni rozprężnej na kanalizacji tłoczonej sanitarnej (bez nazwy) ze zjazdu z DL 55 w km 0+080,00 do granicy pasa drogowego zostanie wykonane przez ZGOK Sp. z o.o. zgodnie z zakresem określonym porozumieniem z dnia 12 marca 2014 r. pomiędzy ZGOK Sp. z o.o. a GDDKiA.

- zaprojektować w liniach rozgraniczających obwodnicy dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości użytkowej nie mniejszej niż 2,0 m w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 53 (przedłużenie ul. Pstrowskiego w Olsztynie), w tym na wiadukcie WD-23, natomiast chodnik dla pieszych o szerokości użytkowej nie mniejszej niż 1,50 m należy zaprojektować zgodnie z zakresem wskazanym w przekazanym Projekcie Budowlanym. Dostosować szerokość użytkową obiektu WD- 23 z PB do parametrów przekroju ruchowego obiektu z chodnikiem dla pieszych o szerokości nie mniejszej niż 1,50 m oraz dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m, wymagań PFU oraz załączonych WWiORB;

- zaprojektować w liniach rozgraniczających obwodnicy dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości użytkowej nie mniejszej niż 2,0 m w ciągu drogi powiatowej 1464N, w tym wiadukcie WD-26, natomiast chodnik dla pieszych o szerokości nie mniejszej niż 1,50 m należy zaprojektować zgodnie z zakresem wskazanym w przekazanym w Projekcie Budowlanym. Dostosować szerokość użytkową obiektu WD-26 z PB do parametrów przekroju ruchowego obiektu z chodnikiem dla pieszych o szerokości nie mniejszej niż 1,50 m oraz dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m, według wymagań PFU oraz załączonych WWiORB;

- dostosować parametry techniczne zaprojektowanej w koncepcji rozwiązań zamiennych i PB obwodnicy Olsztyna do parametrów drogi klasy S, na odcinku od km 10+000 do km ok. 24+320;

- dostosować parametry techniczne zaprojektowanego w koncepcji rozwiazań zamiennych i PB obwodnicy Olsztyna Węzla Olsztyn Wschód na odcinku od km 0+470 początek opracowania ul. Towarowa (od linii rozgraniczającej pas obwodnicy na styku z projektowanym przedłużeniem ul. Towarowej w Olsztynie , tj. ciąg drogi S-51) do km ok.1+600 (obiekt WD-29) do parametrów technicznych drogi klasy S, przyjmując następujące założenia: ww. odcinek znajduje się na terenie zabudowy Vp=60 km/h, szerokość pasa awaryjnego 2,5 m;

- zaprojektować/ przeprojektować rozwiązania w zakresie przebudowy kolizji z istniejąca infrastrukturą techniczną i urządzeniami melioracji;

- zaprojektować ogrodzenie i ekrany akustyczne zgodnie z wymaganiami decyzji środowiskowej i jej zmianami.

Ewentualne zmiany sposobu wzmocnienia podłoża i umocnienia skarp należy zaprojektować i wykonać zgodnie z technologiami przewidzianymi w WWiO RB, załączonych do niniejszego PFU.

Dla powyższych zmian oraz innych zaproponowanych przez Wykonawcę, a zaakceptowanych przez Zamawiającego należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy. Powyższe zmiany projektowe oraz inne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszego zamówienia muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Podczas optymalizacji rozwiązań projektowych, obowiązujące i niezmienne (wiążące) elementy zawarte w przekazywanej Wykonawcy dokumentacji projektowej są nastepujące:

- przebieg trasy obwodnicy w planie i liniach rozgraniczających teren;

- lokalizacje skrzyżowań z innymi drogami;

- parametry geometryczne jezdni dróg, utwardzonych poboczy/pasa awaryjnego w liniach rozgraniczających obwodnicy (wynikających ze zmiany klasy drogi z GP na S).